JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA

VI. ROČNÍK - ROK 2005

PRAVIDLA

 

1.       ÚČAST

1.1.                   Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

2.      ROZSAH SOUTĚŽE

2.1.                   Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž a pod.) může být udělena výjimka. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 150,- Kč.

3.      ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

3.1.                   Dle pravidel požárního sportu a pravidel Jihočeské hasičské ligy – muži 3B, ženy 2B.

4.      TECHNICKÉ PODMÍNKY

4.1.                   Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem.

4.2.                   Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě.

4.3.                   Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe)

4.4.                   Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem ( ocelové struny se nepovažují za kovový výplet ) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

4.5.                   Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány.Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

4.6.                    Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7.                   Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

4.8.                   Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně . Při nástřiku se proudnice může dotýkat země.  Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Překročení této čáry bez ohledu nato, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

4.9.                   Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

Útočné vedení "C" -    plošná šířka min. 65 mm,   délka 20 m v toleranci 1m.

Dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 100 mm, délka 20 m v toleranci 1m.

4.10.                Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

4.11.                Mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!!!!

4.12.                Ústroj přesahující kolena (povolen dres s krátkým rukávem) obuv bez hřebů a špuntů (sálová obuv-povolena) nemusí být jednotná (sportovní + pionýrky + kanady aj.),opasek lehký o šířce min 40 mm, ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

4.13.                V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

4.14.                Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže (tj. i z hodnocení JČHL). V případě půjčení jednoho soutěžícího povolené pořadatelem a včas ohlášené na nástupu před zahájením soutěže nebude hodnoceno v soutěži (tj. i v hodnocení JČHL) soutěžní družstvo, které požádalo o zapůjčení. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen.


Vzor zápisu pořadatele :

Místo pořádání soutěže :

 

Datum pořádání soutěže :

 

Družstvo které půjčuje :

 

Jméno půjčovaného :

 

Družstvo které si půjčuje a tím se zároveň vzdává bodů do hodnocení Jihočeské hasičské ligy :

 

Podpis velitele družstva, které se vzdává bodů :

 

Podpis zástupce pořadatele soutěže :

 

 

4.15.          Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

 

5.      MĚŘENÍ ČASU

5.1.                   Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne rada JČHL jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů).

6.      STARTOVÁNÍ

6.1.                   Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel),   "Pozor!",   výstřel.
Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

7.      HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

 

 UMÍSTĚNÍ 

Muži(bodů)

Ženy(bodů)

1. místo

20

10

2. místo

17

 8

3. místo

15

 6

4. místo

13

 4

5. místo

11

 3

6. místo

10

 2

7. místo

 9

 1

8. místo

 8

 0

9. místo

 7

 0

10. místo

 6

 0

11. místo

 5

 0

12. místo

 4

 0

13. místo

 3

 0

14. místo

 2

 0

15. místo

 1

 0

další místa

 0

 0

 

 

7.1.                   Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.2.                   Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada JČHL). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.3.                   Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

 

7.4.                   V roce 2005 bude organizováno 12 soutěží. Soutěže budou organizovány tak, aby 6 (7) soutěží probíhalo na sklopky a 6 (7) soutěží na nástřikové terče. Poslední soutěž dle kalendáře se poběží jako finále ligy, tj. na této soutěži se poběží o dvě sady bodů ze dvou pokusů ( hodnocen nejlepší útok-jedno bodové hodnocení, součet časů za oba útoky-druhé bodové hodnocení ). O místě pořádání finále rozhodne Rada JCHL ( na základě požadavků jednotlivých pořadatelů soutěží, pokud bude požadavků více, bude upřednostněn ten pořadatel, který v minulých ročnících finále ještě nepořádal ).

7.5.                   Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Jihočeské ligy.

7.6.                   Dva nejhorší výsledky se škrtají (počítá se maximálně 11 - výsledků).

 

8.       PODMÍNKY PRO POŘADATELE

8.1.                   Pořadatel je povinen zajistit losování startovního pořadí a to na nástupu před zahájením soutěže, výjimku tvoří pouze jedno soutěžní družstvo pořadatele v dané kategorii (muži, ženy), které se zařadí do pořadí podle potřeby před zahájením losování. Možnost výměny startovního pořadí po losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstvech a oznámení této výměny pořadatel soutěže deset minut před zahájením prvního požárního útoku.

8.2.                   Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech JČHL.

8.3.                   Při projednávání protestu podaného podle pravidel požárního sportu bude přítomna Rada JČHL v počtu minimálně tří členů.

8.4.                   Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

8.5.                   Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a okres.

8.6.                   Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

8.7.                   Každý pořadatel soutěže uhradí částku 1300,- Kč v hotovosti Radě JČHL nejpozději v den konání příslušné soutěže .

8.8.                   Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1.-3. místě v obou kategoriích odpovídající ceny.

8.9.                   Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

8.10.                Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě včetně záznamů o půjčování soutěžících zástupci rady JČHL bezprostředně po ukončení soutěže.

- aktualizováno dne 14.5.2005  -

Verze pro tisk